Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Menu

Prawo do odstąpienia od umowy - Comarch e-Sklep

INFORMACJE DLA KONSUMENTA PRZY ZAWIERANIU UMOWY POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827)

 

§ 1. Świadczenie

 

1. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż i wysyłka towarów, znajdujących się w ofercie sprzedającego, zamieszczonej na stronie internetowej www.sklep.e-lektryk.pl

 

§ 2. Kontakt

 

1. Sprzedający będzie się kontaktował z kupującym drogą elektroniczną na wskazany przez kupującego adres e-mail.

2. Kupujący może kontaktować się ze sprzedającym poprzez dowolnie wybrane formy kontaktu.

3. Dane sprzedającego: Hurtownia Elektryk Wojciechowscy Sp.k. ul. 10-410 Olsztyn ul.Lubelska 45a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000424338  przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 8481860239, REGON 281433089 e-mail: e-sklep@el-plus.pl,        tel. +48 (89) 538-91-24. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

4. Bezpośredni kontakt do Sprzedawcy zajmującego się ofertą: numer telefonu +48 (89) 538-91-24, adres e-mail, e-sklep@el-plus.pl działalność zarejestrowana pod numerem REGON  281433089 w rejestrze prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. [KRPKKKGsp1] 

 

§ 3. Cena

 

1. Łączna cena za zamówione przez kupującego towary wraz z kosztami wysyłki wskazana zostanie w elektronicznym formularzu zamówienia po wyborze przez kupującego nabywanych towarów oraz formy ich  wysyłki.

2. Cena wraz z kosztami wysyłki płatna jest na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

§ 4. Umowa

 

1.Umowa zrealizowana zostanie w terminie określonym w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Sprzedający zobowiązany jest w sposób staranny i należyty wykonywać obowiązki związane z koniecznością realizacji zamówienia kupującego. W szczególności sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu rzeczy wolnych od wad.

3. Czas trwania zobowiązań Kupującego jest tożsamy z terminem w jakim zamówienie Kupującego powinno zostać zrealizowane.

 

§ 5. Rękojmia

 

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem  kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w rozumieniu przepisów art. 556 [1] k. c . i 556 [3] k.c.

2.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub wada prawna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

3.    Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w postanowieniu z pkt 2.

4.    W terminach określonych w pkt 2 i 3 w przypadku ujawnienia wady fizycznej kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.    Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się postanowienia pkt 2-4, z tym że bieg terminu, o którym mowa postanowieniu z pkt 3, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

6.    Termin, o którym mowa w postanowieniu pkt 3 i 6 uznaje się za dochowany, jeżeli w terminie tym kupujący poinformuje sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pismem wysłanym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru o istnieniu wady i o wybranym przez kupującego uprawnieniu z tytułu rękojmi przy sprzedaży.

7.    Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisma wysłanym listem poleconym o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

8.    W kwestiach nieunormowanych w § 5 do rękojmi przy sprzedaży znajdują zastosowanie przepisy art. 556 k.c. – 576 k.c.

 

 

§ 6.  Odstąpienie od umowy

 

1.     W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży od bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy uznaje się za dochowany, jeśli przed jego upływem kupujący wyśle przedmiotowe oświadczenie

2.    Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.    Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4.    Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty przesyłki, koszty dojazdu do sprzedającego).

5.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,

6.    Pouczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach przewidzianych w § 6 zamieszczono w „Pouczeniu i odstąpieniu od umowy”, stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej Informacji.

 

§ 7. Gwarancja i usługi posprzedażne

 

1.     Sprzedający nie udziela  gwarancji na towar zamówiony przez kupującego. Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu gwarancji w zakresie określonym umową gwarancyjną jedynie w przypadku, gdy gwarancji takiej udzielił producent.

2.     Sprzedający nie świadczy na rzecz Kupującego usług posprzedażnych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1)     Minimalny czas trwania zobowiązań kupującego wynikających z umowy sprzedaży odpowiada okresowi, na który zawarto niniejszą umowę.

2)     Kupujący jest uprawniony do pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży m.in. w drodze mediacji. Informacje na temat mediacji można znaleźć na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w zakładce Ośrodek Mediacji Gospodarczych.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy:

1)   Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2)   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3)   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Hurtownię Elektryk Wojciechowscy Sp.k. 10-410 Olsztyn ul.Lubelska 45a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000424338  przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,          VIII Wydział Gospodarczy, NIP 8481860239, REGON 281433089 e-mail:e-sklep@el-plus.pl                tel. +48 (89) 538-91-24 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep.e-lektryk.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4)   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5)   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6)   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7)   W przypadku odstąpienia od umowy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na następujący adres: Hurtownia Elektryk Sp. z o.o. Sp.k. 10-410 Olsztyn ul.Lubelska 45a,, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8)   W związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN.

9)   Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Hurtownia Elektryk SP. z o.o. Sp. k.

10-410 Olsztyn ul.Lubelska 45a,

 mail: e-sklep@el-plus.pl                                                                                                                            tel.+48 (89) 538-91-24

 

               Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

1)      ………………………………………..

2)      …………………………………………

3)      …………………………………………..

4)      …………………………………..

Imię i nazwisko ………………………….…...................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

Adres ……………………………..…...............................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

….............................................................................................

….............................................................................................

miejscowość, data, podpis  


 [KRPKKKGsp1]Należy uzupełnić, gdy umowę realizował będzie przedsiębiorca – współpracujący z HE

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe