Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Menu

Polityka prywatności - Comarch e-Sklep

Polityka Prywatności

 

§ 1

Przedmiot Polityki Prywatności

 

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego, zwanych dalej Klientami, dostępnego pod adresem http://www.sklep.e-lektryk.pl. (Polityka Prywatności). W/w sklep internetowy w dalszej części niniejszego dokumentu zwany będzie Sklepem internetowym.

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą jest Hurtownia Elektryk Wojciechowscy Sp. k. z siedzibą w 10-410 Olsztyn ul.Lubelska 45a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424338, o numerze NIP 8481860239, o numerze REGON 281433089  zwana dalej Sprzedawcą.

3. Sprzedawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą.

4. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z jego funkcjonalności, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Sklepie internetowym, a w szczególności:

a.     w celu rejestracji w Sklepie internetowym;

b.     w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu internetowego.

 

 

§ 2

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych  Klienta

 

1.     W celu realizacji Zamówienia Sprzedawca zbiera następujące dane:

a)     w przypadku rejestracji konta Klienta: - imię, nazwisko, adres-email, hasło;

b)     w przypadku zamówienia Klienta- imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nazwa firmy, NIP firmy.

2.     Sprzedawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym dla realizacji zamówienia lub rejestracji konta Klienta.

3.     Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu:

a.          obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Klienta.

b.         sprzedaży Klientom produktów oraz ich dostawy Klientom ,

c.          ewentualnego dochodzenia roszczeń,

d.         tworzenia raportów i analiz na potrzeby Sprzedawcy, dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron Sklepu internetowego,

e.          dostosowania Sklepu internetowego do potrzeb Klientów.

4.     Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

§ 3

Cookies

1.     Sprzedawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu internetowego, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

2.     Sprzedawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze Sklepem internetowym, w jego logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem internetowym. Sprzedawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie internetowym. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Sklepu internetowego do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego.

3.     Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze Sklepu internetowego, które umożliwiają:

a.     utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b.     dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego do potrzeb Klientów,

c.      tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu internetowego,

d.     personalizację przekazów marketingowych,

e.     zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu internetowego.

W w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu internetowego.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

4.     Niektóre podstrony Sklepu internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

 

§ 4

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.     Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

2.     Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na jego rzecz lub na rzecz Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom zamówionych przez Klientów produktów oraz Bankom instytucjom finansowym.

 

§ 5

Uprawnienia Klienta w przedmiocie przetwarzanych danych osobowych

 

1.     Klient jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, uzupełniania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. O powyższym należy poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: e-sklep@el-plus.pl) lub telefonicznie (telefon +48 (89) 538-91-24).

2.     Jeżeli Sprzedawca wystąpił o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę, osobie tej  przysługuje uprawnienie do cofnięcia zgody w każdym czasie. O powyższym należy poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: e-sklep@el-plus.pl) lub telefonicznie (telefon +48 (89) 538-91-24).

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1.      Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Sprzedawcy na konto e-mail: e-sklep@el-plus.pl

2.      Sprzedawca może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu internetowego, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu internetowego. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Klientów praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego.

 

RODO

Klauzula informacyjna Hurtownia Elektryk Wojciechowscy Spółka Komandytowa. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO
Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Niniejszym informujemy osoby, których dotyczą, że administratorem danych
osobowych jest:
Hurtownia Elektryk Wojciechowscy Spółka Komandytowa
ul. Suwalska 91
19-300 Ełk
 http://hurtowniaelektryk.com.pl/
(87) 621-76-70 do 72
petelska.i@el-plus.pl
Sposób przetwarzania
Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.
Cele przetwarzania.
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) zawarcia i realizacji zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji zleceń/ zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
b) marketingu bezpośredniego usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i realizacją zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
d) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Kategorie odbiorców danych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
a) świadczące usługi:
- spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania przesyłek
- informatyczne
- marketingowe,
- płatnicze, finansowe,
- audytorskie i kontrolne
- prawne i windykacyjne
d) ubezpieczyciele
e) nabywcy wierzytelności
f) biura informacji gospodarczej
g) partnerzy biznesowi
h) upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd,
prokuratura, ZUS, GUS).
Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego, umowy/umów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – przez okres 30 lat do momentu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego lub zakończenia umowy/umów
b) w celu marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowych i 6 lat po ich zakończeniu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
c) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.
Obowiązki informacyjne
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych osobowych na mocy artykułu 15 RODO, do sprostowania błędnych danych na mocy artykułu 16 RODO, do usunięcia danych na mocy artykułu 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania na mocy artykułu 18 RODO, do sprzeciwu wobec niestosownego przetwarzania danych na mocy artykułu 21 RODO oraz do przenoszenia danych na mocy artykułu 20 RODO. Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W momencie uzyskiwania danych osobowych poinformujemy osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów czy umowy oraz czy jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Poinformujemy także osobę, której dane dotyczą, czy jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niepodania tych danych. Nie jest dokonywane żadne zautomatyzowane podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem. Gdybyśmy chcieli użyć danych osobowych do celów innych niż te dane osobowe zostały zgromadzone, musimy udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o tym celu. Jeśli dane osobowe zostały uzyskane od innego podmiotu, a nie zgromadzone od osoby, której dane dotyczą, administrator, oprócz udzielenia powyższych informacji, poinformuje także osobę, której dane dotyczą, po uzyskaniu danych osobowych o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe oraz, jeśli ma to zastosowanie, czy pochodzą z publicznie dostępnych źródeł. Jeśli dane osobowe nie zostały zgromadzone osobiście od osoby, której dane dotyczą, administrator nie jest zobowiązany do informowania osoby, której dane dotyczą, jeśli osoba, której dane dotyczą, ma już te informacje, jeśli przekazanie takiej informacji jest niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernym wysiłkiem, jeśli uzyskanie lub ujawnienie wynika ściśle z przepisów obowiązujących administratora lub jeśli dane osobowe muszą pozostać w poufności w związku ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy zawodowej, w tym ustawowego zobowiązania do zachowania poufności.

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe